Obchodní podmínky


Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní https://kuponer.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Kuponer, s.r.o., se sídlem č.p. 24, 679 02 Spešov,

IČ: 04470117,

DIČ: CZ04470117                                           

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90062

Adresa pro doručování: Spešov 24, 679 02 Spešov

Telefonní číslo: +420 735 053 605

Kontaktní e-mail: info@kuponer.cz

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní získáváte odměny, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

Na webovém rozhraní Vám umožňujeme za podmínek zde stanovených zřízení uživatelského účtu. Po zřízení uživatelského účtu Vám bude umožněno prostřednictvím webového rozhraní vstoupit do vybraných internetových obchodů a nakupovat zde s možností vrácení části kupní ceny, jejíž výše je uvedena na webovém rozhraní (dále jen „získávání odměn“)

Na webovém rozhraní nedochází k uzavírání kupní ani jiné smlouvy mezi Vámi a naší společností. Kupní či jiná smlouva je uzavírána vždy s třetí osobou provozující vybraný internetový obchod. Z tohoto důvodu neodpovídáme za vady zboží ani jiné závazky, které mezi Vámi a třetí osobou provozující vybraný internetový obchod vzniknou.

 

1.       REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

Abyste mohli bez omezení získávat odměny dostupné na webovém rozhraní, je nutné se registrovat prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména kontaktní e-mail a heslo. Registrací je založen uživatelský účet.

Každá osoba může mít na webovém rozhraní zřízený pouze jeden uživatelský účet pod jednou e-mailovou adresou.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že pokud budou ve Vašem uživatelském účtu uvedeny nepravdivé či chybné údaje, nebude Vám vyplacena odměna dle článku 2 těchto podmínek užití.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především získávat odměny dostupné na webovém rozhraní a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Na Vašem uživatelském účtu budou evidovány jednotlivé odměny s uvedením, v jakém stavu se tyto odměny nacházejí, tedy zda Vám byla daná odměna předběžně nebo již závazně připsána na Váš uživatelský účet či proplacena.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

 

2.       ZÍSKÁVÁNÍ ODMĚN A JEJICH VÝPLATA

2.1.   Jakým způsobem můžete získat odměnu?

Abyste mohli získávat odměny, musíte mít na webovém rozhraní zřízen uživatelských účet.

Na webovém rozhraní je uveden seznam internetových obchodů, u kterých lze prostřednictvím webového rozhraní zakoupit zboží či službu (dále jen „internetový obchod“). Pro získání odměny za nákup ve vybraném internetovém obchodu je nutné na webovém rozhraní u vybraného internetového obchodu stisknout tlačítko „Získat cashback“, „Zobrazit kupón“ nebo „Zobrazit slevu“, a dále pokračovat v nákupu dle instrukcí v internetovém obchodu. V případě, že neuzavřete smlouvu v internetovém obchodu nebo neuhradíte kupní cenu zakoupeného zboží, nebude Vám odměna připsána na Váš uživatelský účet ani vyplacena.

Za každý nákup ve vybraném internetovém obchodu Vám bude na Váš uživatelský účet připsána částka ve výši stanovené na webovém rozhraní u vybraného internetového obchodu (dále jen („odměna“). Odměna je zpravidla stanovena procentuálně z kupní ceny zboží bez DPH, nákladů na dopravu a dalších poplatků souvisejících s plněním z kupní smlouvy ve vybraném internetovém obchodu.

Odměna Vám bude závazně připsána na Váš uživatelský účet po jejím schválení internetovým obchodem (zpravidla do 30 dnů). Předběžné připsání odměny proběhne zpravidla do jednoho dne od nákupu na uživatelském účtu.

Nárok na vyplacení odměny na Vámi uvedený bankovní účet Vám vzniká v okamžiku, kdy výše odměny na Vašem uživatelském účtu dosáhne částky 200,- Kč. Do doby, než odměna dosáhne výše dle předchozí věty, není možné odměnu vyplácet.

Pro vyplacení odměny vyplňte žádost o výplatu odměny. Odměnu Vám zašleme do 14 dnů od okamžiku, kdy nám bude doručena žádost o výplatu odměny, a to na bankovní účet, uvedený v první takové žádosti, nejčastěji jednou měsíčně.

Upozorňujeme Vás, že na vyplacení odměny není právní nárok.

Pokud z důvodů na Vaší straně bude zrušen Váš uživatelský účet, nejsme povinni vyplatit Vám odměnu evidovanou na Vašem uživatelském účtu, pokud v den zrušení uživatelského účtu nedosáhla odměna výše dle předchozího odstavce.

2.2.   Jak postupovat v případě, že Vám nebude odměna připsána na Váš uživatelský účet?

V případě, že nebude odměna na Váš uživatelský účet připsána, kontaktujte nás.

Upozorňujeme Vás, že pokud nebudete při nákupu zboží či služby postupovat přesně podle instrukcí na webovém rozhraní či internetových stránkách vybraného internetového obchodu, nemusí Vám být odměna na Váš uživatelský účet připsána.

Pokud z technických důvodů na Vaší straně (zejména v případě zákazu souborů cookies, nebo v případě aktivované služby AdBlock) nedojde k přesměrování na internetovou stránku vybraného internetového obchodu přes webové rozhraní, berete na vědomí, že Vám v takovém případě nebude odměna na Váš bankovní účet připsána.

V případě, že nedojde k připsání příslušné výše odměny na Váš uživatelský účet z technických důvodů na naší straně, neprodleně nás kontaktujte, v přiměřené době zjednáme nápravu.

V případě technických problému způsobených třetí stranou může dojít k opoždění či nepřipsání odměny na Váš uživatelský účet. V takovém případě nás kontaktujte.

Berte, prosím, na vědomí, že údaje uvedené na webovém rozhraní, zejména pak výše Vaší odměny, se mohou měnit v průběhu nabídky. Pro zjištění výše odměny, která Vám bude na Váš uživatelský účet připsána, nás kontaktujte, rádi Vám sdělíme potřebné informace.

Vyhrazujeme si právo změnit výši odměny z důvodu chybného výpočtu odměny, neuhrazení odměny třetími stranami, popřípadě pokud budeme mít podezření na páchání podvodu, anebo pokud odstoupíte od smlouvy ve vybraném internetovém obchodu.

2.3.   Uplatnění výhod ze slevových kuponů

Na webovém rozhraní jsou kromě výše uvedených služeb dostupné slevové kupóny, které můžete uplatnit u vybraných internetových obchodů. Podmínky uplatnění slevových kupónů se řídí obchodními podmínkami jednotlivých internetových obchodů. Berte, prosíme, na vědomí, že slevové kupóny nemusí být platné a aktuální. Pro ověření platnosti slevového kupónu kontaktujte nás nebo vybraný internetový obchod.

Pro uplatnění slevového kupónu je zpravidla nutné zadat kód uvedený na slevovém kupónu do objednávkového formuláře ve vybraném internetovém obchodu.

 

3.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

3.1.   Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci registrace a při první žádosti o výplatu. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace.

3.2.   Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

3.3.   Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00070061.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.4.   Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují provozovatelé vybraných internetových obchodů. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro efektivní fungování naší služby.

3.5.   Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Berte však, prosíme, na vědomí, že v takovém případě nebude možné získávat odměny.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

-          požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

-          požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

 

4.           SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE A SOUBORY COOKIES

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

4.1.   Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

4.2.   Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

4.3.   Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 

5.       Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

5.1.   Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

6.       OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

6.1.   Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

6.2.   Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6.3.   Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

6.4.   Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

6.5.   Vyhrazujeme si právo tyto podmínky užití webového rozhraní měnit, nová verze platí vždy pro všechny uživatele webového rozhraní od data účinnosti nové verze podmínek užití webového rozhraní.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 9. 2017