Obchodní podmínky

Zjistěte si něco více o těchto stránkách

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní https://kuponer.cz/ (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Kuponer, s.r.o.
se sídlem č.p. 24, 679 02 Spešov
IČ: 04470117
DIČ: CZ04470117

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90062

Adresa pro doručování: Spešov 24, 679 02 Spešov
Kontaktní e-mail: info@kuponer.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní získáváte odměny, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

Na webovém rozhraní vám umožňujeme za podmínek zde stanovených zřízení uživatelského účtu. Po zřízení uživatelského účtu vám bude umožněno prostřednictvím webového rozhraní vstoupit do vybraných internetových obchodů a nakupovat zde s možností vrácení části kupní ceny, jejíž výše je uvedena na webovém rozhraní (dále jen „získávání odměn“).

Vezměte na vědomí, že s námi je uzavírána smlouva pouze ohledně zprostředkování a získávání odměn dle bodu 2. Kupní či jiná smlouva je uzavírána vždy s třetí osobou provozující vybraný internetový obchod. Z tohoto důvodu neodpovídáme za vady zboží ani jiné závazky, které mezi vámi a třetí osobou provozující vybraný internetový obchod vzniknou.

1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

Abyste mohli získávat odměny dostupné na webovém rozhraní, je nutné se registrovat prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména kontaktní e-mail a heslo. Registrací je založen uživatelský účet. Každá osoba může mít na webovém rozhraní zřízený pouze jeden uživatelský účet pod jednou e-mailovou adresou.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. Zároveň vás upozorňujeme na to, že pokud budou ve Vašem uživatelském účtu uvedeny nepravdivé či chybné údaje, nebude vám vyplacena odměna dle článku 2. těchto podmínek.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především získávat odměny dostupné na webovém rozhraní a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Na Vašem uživatelském účtu budou evidovány jednotlivé odměny s uvedením, v jakém stavu se tyto odměny nacházejí, tedy zda vám byla daná odměna předběžně nebo již závazně připsána na váš uživatelský účet či proplacena.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

2. ZÍSKÁVÁNÍ ODMĚN A JEJICH VÝPLATA

2.1. Jakým způsobem můžete získat odměnu?

Abychom vám mohli zprostředkovat a připsat odměnu, musíte mít na webovém rozhraní zřízen uživatelských účet. Zřízením účtu je uzavřena smlouva. Námi poskytovaná služba je bezplatná. Na webovém rozhraní je uveden seznam internetových obchodů, u kterých lze prostřednictvím webového rozhraní zakoupit zboží či službu (dále jen „internetový obchod“). Pro získání odměny za nákup ve vybraném internetovém obchodu je nutné na webovém rozhraní u vybraného internetového obchodu stisknout tlačítko „Získat cashback“, „Zobrazit kupón“ nebo „Zobrazit slevu“, a dále pokračovat v nákupu dle instrukcí v internetovém obchodu. V případě, že neuzavřete smlouvu v internetovém obchodu nebo neuhradíte kupní cenu zakoupeného zboží, nebude vám odměna připsána na váš uživatelský účet ani vyplacena. Za každý nákup ve vybraném internetovém obchodu vám bude na váš uživatelský účet připsána částka ve výši stanovené na webovém rozhraní u vybraného internetového obchodu (dále jen („odměna“). Odměna je zpravidla stanovena procentuálně z kupní ceny zboží bez DPH, nákladů na dopravu a dalších poplatků souvisejících s plněním z kupní smlouvy ve vybraném internetovém obchodu. Odměna vám bude závazně připsána na váš uživatelský účet po jejím schválení internetovým obchodem (zpravidla do 72 dnů). Předběžné připsání odměny proběhne zpravidla do jednoho dne od nákupu na uživatelském účtu. Nárok na vyplacení odměny na vámi uvedený bankovní účet vám vzniká v okamžiku, kdy výše odměny na Vašem uživatelském účtu dosáhne částky alespoň 1,- Kč. Do doby, než odměna dosáhne výše dle předchozí věty, není možné odměnu vyplácet. Jakmile součet vašich závazně připsaných odměn dosáhne částky alespoň 200,- Kč, bude vám z naší strany udělen jednorázový bonus ve výši 60,- Kč. Tento bonus může být udělen pro jeden uživatelský účet vždy pouze jedenkrát. Pro vyplacení odměny vyplňte žádost o výplatu odměny. Odměnu vám zašleme do 14 dnů od okamžiku, kdy nám bude doručena žádost o výplatu odměny, a to na bankovní účet, uvedený v první takové žádosti, nejčastěji jednou měsíčně. Pokud z důvodů na vaší straně bude zrušen váš uživatelský účet, nejsme povinni vyplatit vám odměnu evidovanou na vašem uživatelském účtu, pokud v den zrušení uživatelského účtu nedosáhla odměna výše dle předchozího odstavce.

2.2. Jak postupovat v případě, že vám nebude odměna připsána na váš uživatelský účet?

V případě, že nebude odměna na váš uživatelský účet připsána, kontaktujte nás. Další informace o právech z vadného plnění naleznete také v bodu 3. těchto podmínek užití.

Upozorňujeme vás, že pokud nebudete při nákupu zboží či služby postupovat přesně podle instrukcí na webovém rozhraní či internetových stránkách vybraného internetového obchodu, nemusí vám být odměna na váš uživatelský účet připsána. Pokud z technických důvodů na vaší straně (zejména v případě zákazu souborů cookies, nebo v případě aktivované služby AdBlock) nedojde k přesměrování na internetovou stránku vybraného internetového obchodu přes webové rozhraní, berete na vědomí, že vám v takovém případě nebude odměna na váš bankovní účet připsána.

V případě, že nedojde k připsání příslušné výše odměny na váš uživatelský účet z technických důvodů na naší straně, neprodleně nás kontaktujte, v přiměřené době zjednáme nápravu.

V případě technických problémů způsobených třetí stranou může dojít k opoždění či nepřipsání odměny na Váš uživatelský účet. V takovém případě nás kontaktujte.

Berte, prosím, na vědomí, že údaje uvedené na webovém rozhraní, zejména pak výše vaší odměny, se mohou měnit v průběhu nabídky. Pro zjištění výše odměny, která vám bude na váš uživatelský účet připsána, nás kontaktujte, rádi vám sdělíme potřebné informace. Vyhrazujeme si právo změnit výši odměny z důvodu chybného výpočtu odměny, neuhrazení odměny třetími stranami, popřípadě pokud budeme mít podezření na páchání podvodu, anebo pokud odstoupíte od smlouvy ve vybraném internetovém obchodu.

2.3. Uplatnění výhod ze slevových kuponů

Na webovém rozhraní jsou kromě výše uvedených služeb dostupné slevové kupóny, které můžete uplatnit u vybraných internetových obchodů. Podmínky uplatnění slevových kupónů se řídí obchodními podmínkami jednotlivých internetových obchodů. Berte, prosíme, na vědomí, že slevové kupóny nemusí být platné a aktuální. Pro ověření platnosti slevového kupónu kontaktujte nás nebo vybraný internetový obchod. Pro uplatnění slevového kupónu je zpravidla nutné zadat kód uvedený na slevovém kupónu do objednávkového formuláře ve vybraném internetovém obchodu.

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

3.2. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

  • obsah služby odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
  • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu;
  • služba je poskytnuta s náležitou odborností a péčí.

3.3. Reklamaci u nás uplatněte telefonicky, e-mailem, písemně či osobně na adrese našeho sídla bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe spolu s uvedením, v čem vadu služby spatřujete. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby. V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv: bezplatná náprava (zejména dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby); odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že se jedná o podstatné porušení smlouvy). Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatnou nápravu služby.

3.4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli, nebo pokud jste vadu sami způsobili, zejména porušením těchto podmínek užití nebo právních předpisů.

3.5. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. O přijaté reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

3.6. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Založením účtu souhlasíte s tím, že vám služba bude poskytnuta ihned. Vezměte na vědomí, že v takovém případě nemáte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

4.2. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

4.3. Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že se plnění stane objektivně nemožným nebo protiprávním. V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

5.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

6. OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

6.1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

6.2. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6.3. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

6.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

6.5. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky užití webového rozhraní měnit, nová verze platí vždy pro všechny uživatele webového rozhraní od data účinnosti nové verze podmínek užití webového rozhraní.

7. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

7.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

8.2. V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek užití neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.3. Znění podmínek užití můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním podmínek užití, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 21.5.2018